Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Zegar

Kalendarz

Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Kanalizacja.

NewsyW związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mikołów, Burmistrz Mikołowa, zgodnie z obowiązującym prawem, przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 j.t. z późn. zm.).

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków przed oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej.Uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej będzie skutkowało wydaniem decyzji nakazującej wykonanie powyższego obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i w konsekwencji nałożeniem grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie budynku do kanalizacji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. 1619 j.t. z późn. zm.)Konsekwencją niespełnienia obowiązku jest nałożenie na zobowiązanego grzywny w celu przymuszenia. Zgodnie z art. 121 § 1 grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Art 121 § 2 i 3 ustawy stanowią, iż każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, kwoty 50.000 zł. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.Nadzór nad realizacją tego obowiązku sprawuje burmistrz miasta. Przepis nie ma charakteru uznaniowego, zatem burmistrz nie może zdecydować o odstępstwie od obowiązku podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej.W związku z powyższym apeluję o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.W sprawach formalno-prawnych związanych z podłączeniem się do sieci należy zgłaszać się do Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4 osobiście w poniedziałki w godz. od 9:00-17:00, wtorek-piątek od 7:00-15:00 lub tel. 32 218 02 05 (Jednostka Realizująca Projekt-Dział Organizacyjny) oraz tel. 32 218 05 57, 32 218 02 17 – Dział Techniczny.Informacje można również uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Mikołowie Rynek 16 osobiście w pok.25, I piętro lub pod nr tel. 32 32 48 475/474.Jednocześnie wyjaśniam, że zadanie gminy wynikające z w/w ustawy wykonywane jest zgodnie z projektem pn. ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" nr POIS.01.01.00-00-137/09 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego: "Infrastruktura i Środowisko", który jest finansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności. W przypadku nie wykazania (po zakończeniu inwestycji) wskaźników rezultatu polegającego na ilości osób przyłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, przyznane środki z Unii Europejskiej Gmina będzie musiała zwrócić. W związku z tym Gmina Mikołów jest zobligowana do wykazania się w/w wskaźnikiem oraz do szczegółowej kontroli i egzekwowania jego uzyskania. Dlatego też aby uniknąć wysokich kar (dot. osób uchylających się od realizacji obowiązku podłączenia) oraz aby zminimalizować ryzyko podwyższenia cen za ścieki należy niezwłocznie wywiązać się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Wygenerowano w sekund: 0.24
3,200,763 unikalne wizyty